1.  Cheng, Hui; Wang, Wen; Oel, Pieter Richard van; Lu, Jingxuan; Wang, Gang; Wang, Hongjie; Impacts of different human activities on hydrological drought in the Huaihe River Basin based on scenario comparison, Journal of Hydrology-Regional Studies, 2021, 37:0-100909. doi: 10.1016/j.ejrh.2021.100909

2.           Wang, Wen; Wang, Jingshu; Romanowicz, Renata; Uncertainty in SPI Calculation and Its Impact on Drought Assessment in Different Climate Regions over China, Journal of Hydrometeorology, 2021, 22(6):1369-1383. doi: 10.1175/JHM-D-20-0256.1

3.           Wang Wen; Hu Yanjun; Xu Chuanyi; Spatial-temporal variations of heat waves in the Huaihe River Basin from 1961 to 2018, Scientia Geographica Sinica, 2021,41(5):911-921. CSSCI, doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2021.05.019 (in Chinese)

4.           Jingjing Sun; Wen Wang; Xiaogang Wang; Dui Huang; Estimating Regional Evapotranspiration Using a Satellite-Based Wind Speed Avoiding Priestley–Taylor Approach, Water, 2021, 13(21):3144. doi: 10.3390/w13213144

5.           Abdoulaye Oumarou Abdoulaye; Haishen Lu; Yonghua Zhu; Yousef Alhaj Hamoud; Future Irrigation Water Requirements of the Main Crops Cultivated in the Niger River Basin, Atmosphere, 2021, 12:439. doi: 10.3390/atmos12040439

6.           Zheng, Jingyao; Lu, Haishen; Crow, Wade T.; Zhao, Tianjie; Merlin, Olivier; Rodriguez-Fernandez, Nemesio; Shi, Jiancheng; Zhu, Yonghua; Su, Jianbin; Chuen Siang Kang; Wang, Xiaoyi; Gou, Qiqi; Soil moisture downscaling using multiple modes of the DISPATCH algorithm in a semi-humid/humid region, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2021, 104:0-102530. doi: 10.1016/j.jag.2021.102530

7.           Li, Qiongfang; He, Pengfei; He, Yongchang; Han, Xingye; Zeng, Tianshan; Lu, Guobin; Wang, Hongjie; Investigation to the relation between meteorological drought and hydrological drought in the upper Shaying River Basin using wavelet analysis, Atmospheric Research, 2020, 234:0-UNSP 104743. doi: 10.1016/j.atmosres.2019.104743

8.           WANG Wen; WANG Jingshu; TAO Yiyuan; CHENG Hui; Review of Human Impacts on Formation and Development of Hydrologic Drought, JOURNAL OF CHINA HYDROLOGY, 2020, 40(3):doi: 10.19797/j.cnki.1000-0852.20190445 (in Chinese)

9.           JIANG Yuan; WANG Wen; BIAN Zenggan; Deviation correction and triple collocation analysis-based data fusion of active and passive microwave soil moisture, Journal of Water Resources & Water Engineering, 2020, 31(1):1-13. doi: 10.11705/j.issn.1672-643X.2020.01.00 (in Chinese)

10.         GUO Fuxiong; WANG Wen; Study on temporal and spatial variation and influencing factors of water balance in mainland of United State, Yangtze River, 2020, 51(5):108-118. doi: 10.16232/j.cnki.1001-4179.2020.05.019 (in Chinese)

11.         WANG Wen; YANG Jiahui; HUA Tiantian; PENG Min; Fusion of multi-source evapotranspiration data and its application in drought monitoring, Yangtze River, 2020, 51(8):19-26. doi: 10.16232/j.cnki.1001-4179.2020.08.004 (in Chinese)

12.         Jiahui Yang, Wen Wang, Tiantian Hua, Min Peng. Spatiotemporal variation of actual evapotranspiration and its response to changes of major meteorological factors over China using multi-source data. Journal of Water and Climate Change, 2021, 12(2): 325-338, doi: 10.2166/wcc.2020.22.

13.         Wang Wen; Fu Wenrui; The Climatic Impact-Driver framework, Climate Change Research, 2021, 17 (6): 719-725. doi: 10.12006/j.issn.1673-1719.2021.190 (in Chinese)

14.         Qiqi Gou, Yonghua Zhu, Haishen Lü, Robert Horton, Xiaohan Yu, Haoqiang Zhang, Xiaoyi Wang, Jianbin Su, En Liu, Zhenzhou Ding, Zhenlong Wang, Fei Yuan; Application of an improved spatio-temporal identification method of flash droughts, Journal of Hydrology, 2022, 604:127224. doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.127224

15.         Bian Zenggan; Wang Wen; Jiang Yuan; Remote sensing of cropping structure in the middle reaches of the Heihe River Basin, Journal of Geo-information Science, 2019,21(10):1629-1641. doi: 10.12082/dqxxkx.2019.190183 (in Chinese)

16.         Yongwei Liu; Yuanbo Liu; Wen Wang; Han Zhou; Propagation of soil moisture droughts in a hotspot region: Spatial pattern and temporal trajectory, Journal of Hydrology, 2021, 593: 125906. doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.125906

17.         Ye Zhu; Yi Liu; Wen Wang; Vijay P. Singh; Liliang Ren; A global perspective on the probability of propagation of drought: From meteorological to soil moisture, Journal of Hydrology, 2021, 603: 126907. doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.126907

18.         Wang Jingshu; Wang Wen; Cheng Hui; Wang Hongjie; Zhu Ye; Propagation from Meteorological to Hydrological Drought and Its Influencing Factors in the Huaihe River Basin, Water, 2021, 13(14): 1985. doi: 10.3390/w13141985